Ρήματα με Pixel

Το υλικό Ρήματα με Pixel  αποτελείται από 9 έγχρωμα φυλλάδια γραμματικής τα οποία αποτελούν ένα πλήρες διδακτικό πακέτο για τις καταλήξεις των ενεργητικών ρημάτων σε -αίνω, -ώνω, -ίζω, -εύω, των εξαιρέσεων τους και των ουσιαστικών που προκύπτουν από αυτές. Στο υλικό περιλαμβάνονται οι απαντήσεις για την ευκολότερη διόρθωση και επίδειξη τους, αλλά και μία αφίσα για την παρουσίαση των κατηγοριών. Ο Gamify σχεδιασμός του υλικού στοχεύει στο να κινητοποιήσει τους μαθητές και να εξάψει το ενδιαφέρον και την φαντασία τους, φέρνοντας μια retro-arcade αισθητική στη σχολική τάξη. Συγκεκριμένα, ο κάθε μαθητής έχει έναν χαρακτήρα, ο οποίος έχει συγκεκριμένο αριθμό ζωών (καρδιές) – λαθών, ο ήχος ενός buzzer (mobile app) θα μπορούσε να σηματοδοτήσει οτι ένας μαθητής παίρνει Game Over κατά την διόρθωση. Κάθε απάντηση έχει διαφορετικό σκορ το οποίο αθροίζεται και μπορούμε να εξάγουμε μία κατάταξη για την τάξη. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να κινητοποιηθούν σε μία δεύτερη η τρίτη προσπάθεια αυξάνοντας τον χρόνο εξάσκησης. Η διαφοροποίηση του υλικού μπορεί να γίνει ως προς την έκταση των ασκήσεων. Μπορείς να θέσεις ένα ομαδικό σκορ (άθροισμα των σκορ) που πρέπει να πιάσουν ώστε να κερδίσουν μία ενίσχυση.

  • Τάξη: B΄- Γ΄- Δ΄
  • Επίπεδο δυσκολίας: 4/5
  • Σελίδες: 9

Ενίσχυση για τα ομαδικά σκορ:

  1. https://freekong.org/
  2. https://freepacman.org/
  3. https://happyhopper.org/
  4. https://freejetpac.org/